سرور مجازی ایران (زیرساخت)

IR-RESP-1024
 • Ram 1024 MB
 • CPU 1 Core
 • Hard 25 GB SSD
 • Traffic 200GB
 • Port 1G
 • Virtualization KVM
IR-RESP-2048
 • Ram 2048 MB
 • CPU 1 Core
 • Hard 50 GB SSD
 • Traffic 300GB
 • Port 1G
 • Virtualization KVM
IR-RESP-4096
 • Ram 4096 MB
 • CPU 2 Core
 • Hard 100 GB SSD
 • Traffic 400GB
 • Port 1G
 • Virtualization KVM
IR-RESP-8192
 • Ram 8192 MB
 • CPU 2 Core
 • Hard 200 GB SSD
 • Traffic 500GB
 • Port 1G
 • Virtualization KVM