سرور مجازی ایران

IR-RAM-512 1 موجود است
 • Ram 512MB
 • CPU 1Core
 • Storage 20GB SSD
 • Traffic 200GB
 • Port 1GB
 • Virtualizer KVM
 • Panel Virtualizor
 • OS Selectable
 • Delivery Auto
IR-RAM-1024 1 موجود است
 • Ram 1024MB
 • CPU 1Core
 • Storage 40GB SSD
 • Traffic 200GB
 • Port 1GB
 • Virtualizer KVM
 • Panel Virtualizor
 • OS Selectable
 • Delivery Auto
IR-RAM-2048 1 موجود است
 • Ram 2048MB
 • CPU 2Core
 • Storage 50GB SSD
 • Traffic 220GB
 • Port 1GB
 • Virtualizer KVM
 • Panel Virtualizor
 • OS Selectable
 • Delivery Auto
IR-RAM-3072 3 موجود است
 • Ram 3072MB
 • CPU 2Core
 • Storage 60GB SSD
 • Traffic 240GB
 • Port 1GB
 • Virtualizer KVM
 • Panel Virtualizor
 • OS Selectable
 • Delivery Auto
IR-RAM-4096
 • Ram 4096MB
 • CPU 3Core
 • Storage 70GB SSD
 • Traffic 260GB
 • Port 1GB
 • Virtualizer KVM
 • Panel Virtualizor
 • OS Selectable
 • Delivery Auto
IR-RAM-6144 1 موجود است
 • Ram 6144MB
 • CPU 3Core
 • Storage 90GB SSD
 • Traffic 280GB
 • Port 1GB
 • Virtualizer KVM
 • Panel Virtualizor
 • OS Selectable
 • Delivery Auto
IR-RAM-8192 1 موجود است
 • Ram 8192MB
 • CPU 4Core
 • Storage 100GB SSD
 • Traffic 300GB
 • Port 1GB
 • Virtualizer KVM
 • Panel Virtualizor
 • OS Selectable
 • Delivery Auto